نقش ازن و کلر در ضدعفونی

ازن و کلر : اگر استفاده از کلر اجتناب‌ناپذیر است، چرا دیگر ازن تزریق کنیم؟ اکنون باید پرسید که با نیاز به استفاده از کلر به‌عنوان ضدعفونی‌کننده، نقش ازن چیست و آیا استفاده از آن ضرورتی، در پاسخ باید گفت