ازن در آبزی پروری

کاربرد ازن در آبزی پروری ازن نقش مهمی در جلوگیری وحذف بیماری‌های ماهی در سامانه‌های پرورش آبزیان دارد . این ماده باعث گندزدایی و اکسایش آلاینده‌های موجود در آب می‌شود . ازن باعث نابودی ویروس‌ها ، باکتری‌ها، قارچ ها و