ازناسیون آب آشامیدنی

ازناسیون آب آشامیدنی در حدود یک قرن قبل، صرفاً برای ضدعفونی نمودن آب آلوده از نظر آلودگی میکروبیولوژی آغازشد. بعدها از کلر و همچنین دی اکسیدکلر برای این منظور استفاده شد و بصورت موفقیت آمیزی برای کنترل آلودگی های بیماری