ارزیابی عملکرد ازن

عملکرد ازن : درکاهش بار باکتریایی ودر نتیجه افزایش  ذخیره سازی آب دررزها موثربود. رزهای قرار داده شده درمعرض ازن سه برابر ماندگاری بیشتری داشتند. هیچ نشانه ای از مسمومیت دیده نشد. بدین ترتیب  تاثیر آب ازن دار در افزایش