ارزیابی عملکرد ازن

عملکرد ازن : درکاهش بار باکتریایی ودر نتیجه افزایش  ذخیره سازی آب دررزها موثربود. رزهای قرار داده شده درمعرض ازن سه برابر ماندگاری بیشتری داشتند. هیچ نشانه ای از مسمومیت دیده نشد. بدین ترتیب  تاثیر آب ازن دار در افزایش

ازن و گل رز

ازن و گل رز : فروش گلهای پرورشی کانادایی درسال (2002) 1.42بیلیون دلاربود، (این در حالی بود) که گل رزهای فروخته شده یک (بار) برش خورده بودند. پژمردگی زودرس گلهای رز برش خورده یک ضرراقتصادی برای کشاورزان بود؛ بطور متوسط