ازن در تصفيه فاضلاب

ازن در تصفيه فاضلاب در15 تا 20 سال اخير با توجه به افزايش جمعيت و تقاضای بيشتر برای منابع آب و همچنين نياز به تصفيه و بازيابی آب های موجود ؛ مسئله پساب ها از اهميت خاصی برخوردار شده است .

گندزدايی بعنوان مهمترين مرحله از مکانيسم غير فعال سازی يا انهدام ميکروب های بيماری زا ( پاتوژن ها ) محسوب می شود که به منظور جلوگيری از انتشار بيماری های ناشی از آلودگی آب ها در محيط زيست و ساکنين حريم رودخانه ها به کار می رود . نکته مهم اين است که فاضلاب بايستی قبل از گندزدايی تصفيه شود تا اينکه عمل گندزدايی بطور مؤثر انجام پذير باشد .

اگر چه هنوز ماده گندزدای کامل کشف نشده است ، اما برخی ويژگی ها به منظور شناسايی مناسب ترين گندزدا وجود دارد که از آن جمله می توان به موارد زير اشاره کرد :

توانايی نفوذ و نابودسازی عوامل عفونی تحت شرايط نرمال .

برای افراد و نيز محيط مضر نباشد .

سالم و ايمن باشد و نيز جا به جا کردن، حمل و نقل و انبار کردن آن راحت باشد .

ماده گندزدا بايستی پس از گند زدايی باقی مانده سمی – (مانند مواد سرطان زا ) – نداشته باشد.

از لحاظ هزينه های عملی و نگهداری مقرون به صرفه باشد .

 

مکانيسم گندزدايی:

اکسيداسيون يا انهدام مستقيم ديواره سلولی به طوری که اجزای سازنده سلول به بيرون تراوش کند .

واکنش سلول با راديکال های آزاد شده از تجزيه ازن .

آسيب رساندن به هسته يا اسيد نوکلئوتيک (RNA , DNA  )

شکستن پيوند های کربن – نيتروژن (انجام واکنش

 

قابل توجه است كه :

ـ ازن يك ماده ضد عفوني كننده مؤثر، جالب و به مراتب بهتر از كلر، دي اكسيد كلر، كلروآمين ها و راديكال هاي هيدروكسيل مي ‌باشد.

ـ مقاومت نسبي ميكروارگانيسم ها در مقابل ازن به طور تقريبي بدين ترتيب است : باكتري ها، ويروس ها، تخم ها و كيست هاي انگلي .

ـ تمامي فاضلاب ها حاوي ذرات معلق و كيست هاي انگلي هستند كه سبب بيماري زايي مي شوند. اندازه اين ذرات معلق در حدود µm  12~ 3  است.

–  مشاهده شده است كه بعد از ازناسيون، ميزان مصرف منعقد كننده ها كاهش يافته و سرعت عمل فيلتراسيون بالا  مي رود.

ـ ميكرو آلوده كننده‌هاي آلي در پساب در كنار مواد آلي طبيعي (NOM ) يافت مي شوند، اما غلظت آنها خيلي كمتر (در حدود µg/L 0.1  تا µg/L 100 ) مي باشد، كه توسط ازن و راديكال هاي ْOH  به طور نسبي از بين مي روند.

ـ تقريباً انواع فاضلاب اعم از صنعتي و خانگي را مي توان توسط ازناسيون تصفيه نمود. شرايط عملياتي مورد استفاده در ازناسيون، به نوع صنعت و نوع فاضلاب بستگي دارد .

ـ براساس اين جمع بندي، پيدا شدن انواع جديد ميكروارگانيسم در پساب مانند تخم و كيست هاي انگلي، آشكار شدن انواع بيشتري از مواد آلوده كننده در آن را به دنبال دارد. همچنين افزايش سطح كيفي مورد نياز براي فاضلاب و پساب، طراحان را بر آن داشته است تا فرآيند ازناسيون را مورد توجه قرار دهند.

 

نتيجه گيري :

موارد استفاده از ازن در زمينه تصفيه آب هاي آشاميدني و فاضلاب هاي مختلف صنعتي و شهري  رو به گسترش است. ازناسيون توانسته است در موارد زيادي مانند ضدعفوني كردن و اكسيداسيون تركيبات آلي جايگزين فرآيندهاي تصفيه متعارف شود. اين فرآيند جديد در موارد مختلف ديگري همانند حذف ذرات معلق نيز كارايي روش هاي قديمي تصفيه را افزايش داده است.

فرآيندهای صورت گرفته توسط بخش R&D  بصورت متمرکز بر روی فاضلاب کارخانجات صنايع غذايي و پساب حاصل از شستشوی خطوط مربوطه بوده است که در اين راستا نتايج حاکی از کاهش بارميکروبی و زدايش بو از پساب حاصله به دست آمده است علاوه بر اين اين مجموعه اقدامات موثری در جهت جايگزين نمودن روش های قديمی با اين تکنولوژی نوين نموده است و به نتايج مطلوبی رسيده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *